Friday, 16 December 2011

Seet

Saharkhanar bukuloi akou seet namise..
Kuwalir sadore akou aborise..
Dhulir humuniyahbor!
Jipal hoi porise byasta premikor
roboror hridoy..

Eiyaito seet..
Niyoror sakulore
Bedona dhoka ..seet
Nihalir tolot roi sapon rosa..
seet.......